Unit 5 lớp 12 listening

  -  

Phần listening hướng dẫn biện pháp làm bài bác nghe với nhà đề giáo dục và đào tạo đại học. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần chú ý cũng như gợi ý giải bài xích tập phần listening vào sách giáo khoa.


*

I. Tự vựng

proportion (n0; phần, tỷ lệrural <"ruərəl> (a): ở trong về nông thônagriculture <"ægrikʌlt∫ə> (n): nông nghiệpMSc (Master of Science): thạc sĩ khoa họcdepartment (n): Bộ, ngànhlist (n): danh sách

II. Cấu trúc cần lưu giữ ý

to get along: chuyển phiên sởto make full use of: sử dụng triệt đểbased on: dựa vàotoo + Adj + lớn + verb: quá…không thểas soon as possible: càng cấp tốc càng tốtto move on: tiến lên

III. Lý giải giải bài bác tập

1. Before you listen:

Work in pairs. Talk about the problems you may have when studying at a new school.

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 12 listening

(Làm việc từng đôi. Nói đến những khó khăn em gặp gỡ phải khi học ờ một ngôi trường mới.)

A. Just imagine you’re studying at a new school. What problems may you get?B. Well. First, I feel lonely and homesick. I have no familiar people, cspccially living far from home.A. It’s a natural fact. What other problems can you eneounter?B. I think the matter of accommodation also makes me anxious. I have to lớn find a proper lodging place if I can"t live in ihc school dorm.A. & the next?B. I have lớn adjust lớn the new life & the new school activities. But I think with time I can manage khổng lồ get over it.A. OK. With strong will and patience everything can be settled.B. It’s my opinion, too.

Listen và repeat:

Proportion: Phần trămMajority: Phần lớnTutorial: bài bác hướng dẫnInternational: quốc tếAvailable: gồm sẵnAppointment: cuộc hẹnAgriculture: nông nghiệpRural: nông thônThoroughly: một phương pháp thấu đáo

2. While you listen:

Listen lớn the conversation between John & David & circle the best option (A or B, C, D) to lớn complete the following sentences.

(Nghe cuộc hội thoại giữa John với David và khoanh câu chọn lựa đúng nhất nhằm điền các câu sau.) Tapescript: Nội dung bài bác nghe:

John : Now Christ, can I get this right. You"ve just completed a MSc course on which a large proportion of the students were international students. Is that right?David: That"s it. Yes, I was in AERD, that"s the department of Agricultural Extension and Rural Development.John: & how vị you think the students from other countries got along on that course?David: Pretty well.John : What advice would you give students, particularly international students, based on your experience as a student here?David : I think the most basic thing is to lớn make use, full use, of the tutors & lecturers. Maybe some of the overseas students are a bit too shy to take questions or problems to lớn tutors.John : What vì you think they should do?David : I think they should find out at the beginning of the course the time at which the tutor is going khổng lồ be available for tutorial appointments & then make full use of them.John: So, any problems, they should tell the tutor as soon as possible? Let"s move on, what about the amount of reading that you have to vày as a university student?David : Yes. It looks pretty dauntine al first, with those long reading lists. Don"t think that the students have to lớn read everything that’s listed. Try to lớn find out which are the most important items on the menu - ask the lecturer or tutor if necessary, & then, if your time is limited, spending it reading those books thoroughly.John: OK, that’s very helpful, David. Thank you very much.David : No, Not at all.

1.David used to lớn be………………………………..

Xem thêm: Học Phí Trường Thcs Lương Thế Vinh Hà Nội, Trường Thcs Lương Thế Vinh

A. An international student

B. A tutor at the university

C. A student at the university (một sinh viên đại học)

D. A lecturer at the university

-> Chọn câu trả lời C

2.In his department,………………………………..

A. Many students came from other countries (rất những sinh viên tới từ nước khác)

B. Some students came from other countries

C. The international students did not lượt thích the course

D. The international students did not study well

-> Chọn giải đáp A

3. David thinks the most important thing for the international students is………………..

A. Not khổng lồ be shy khổng lồ talk lớn other students

B. To make an appointment with local students

C. Lớn make full use of the tutors and lecturers (Để sử dụng trọn vẹn các chỉ dẫn của giảng viên)

D. Not to tell anyone their problems

-> Chọn giải đáp C

4. David advises the international students to……………at the beginning of the course.

A. Find out when the tutor is available for tutorial appointments (tìm ra khi bài xích hướng dẫn có sẵn cho các cuộc hẹn gặp gỡ hướng dẫn)

B. Make full use of their friends

C. Nói qua studying experiences with local students

D. Know as much as they can about the university

-> Chọn giải đáp A

5. In order to khuyễn mãi giảm giá with the long reading lists David advises the international students to lớn .

Xem thêm: Mặc Định Bảng Tính Có Bao Nhiêu Trang Tính Có Bao Nhiêu Trang Tính?

A. Read all the items on the reading list

B. Read the most important items on the reading danh mục (Đọc những thứ quan trọng nhất trong list đọc)

C. Find out the most important reading list

D. Ask local students for the most important reading list

-> Chọn câu trả lời B

3. After You Listen

Work in pairs. Ask và answer the question. (Làm vấn đề từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi)

“Would you prefer to bởi an undergraduate course abroad or in your country?" Explain your choice.

(Em mê thích học lịch trình cử nhân ngơi nghỉ ngoại quốc xuất xắc ở nội địa hơn?" giải thích sự chọn lựa của em.)

Gợi ý hội thoại:

A. Where vì chưng you like lo vị your undergraduate course, abroad or in your country?B. If you ask me, I prefer to bởi vì it abroad.A. Why?B. In the present situation, most of the universities in the country are behind those in developed countries, such as the US, Australia, Singapore. Germany, etc,...A. Can you give me clearer explanations?B. OK. For example, the teaching aids in the schools: laboratories, equipment và specially libraries. Most of our laboratories are lack of modern equipment. Next, the form size of classes, the number of students in each class is very large. I mean the classes are often very crowded. Usually over 60 or more. Don’t you realize the noticeable problem in our universities?B. What’s that? vày you refer to lớn the methods of teaching of most of professors và lecturers?A. That’s it. Most of them still use the old và obsolete way of teaching: “Professors read and students listen & write down.” Rarely can a student ask his / her professor a question. And this makes it worse, hardly ever can a class discussion be seen in most of our universities.B. What"s wrong with it?A. Oh! How can such a one-way method help students khổng lồ develop their creativity and even their independent work?B. Sorry. I didn’t know any about it!