Speaking unit 8 lớp 11 trang 93

     

Bài viết hướng dẫn bí quyết học và cách giải bài xích tập của phần speaking về chủ thể Celebrations, một nhà điểm rất rất đáng quan trung tâm trong chương trình tiếng Anh 11. Hãy thuộc điểm qua những từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập bên dưới đây.


*

Task 1.Mai is talking with Anna, her new English friend, about Tet holiday in Vietnam.Work in pairs.Practise reading the dialogue.

Bạn đang xem: Speaking unit 8 lớp 11 trang 93

(Mai đang thì thầm với Anna, người chúng ta Anh new của cô về Tết sống Việt Nam. Thao tác làm việc theo cặp. Rèn luyện đọc đoạn hội thoại sau.)

Mai : do you know that Tet holiday is next month?Anna : What is Tet?Mai : It’s the time when Vietnamese people celebrate the beginning of spring. It’s also the start of the lunar new year.Anna : When is it exactly?Mai : Well, this year it’s on the 9thof February.Anna : What vì you usually vì at Tet?Mai : Well, we eat a lot of special foods, we dress up và visit friends and relatives, & we also play some traditional games.Ann : Oh, that sounds really interesting.

Dịch:

Mai:Bạn tất cả biết mon sau là đầu năm không?Anna:Tết là gì vậy?Mai:Đó là khoảng thời hạn mà người việt nam chúc mừng sự mở đầu của mùa xuân. Đó cũng là sự mở màn của năm âm lịch.Anna:Chính xác là lúc nào vậy?Mai:À, năm nay là vào ngày 9 tháng 2.Anna:Bạn thường làm những gì vào lúc Tết?Mai:À, công ty chúng tôi ăn những thức ăn uống đặc biệt, chúng tôi ăn khoác chỉnh tề với đi thăm chúng ta bè, bà bé họ hàng. Chúng tôi cũng một vài trò chơi trò chơi truyền thống nữa.Anna:Ồ, nghe thú vị thật đấy.

Task 2.Below are some popular holidays và celebrations in Vietnam & in the world.Work in pairs. Match holidays with their main purpose and activities.(Dưới đó là một số ngày lễ hội và kì nghỉ phổ cập ở việt nam và trên gắng giới. Thao tác làm việc theo cặp. Ghép thương hiệu kì nghỉ ngơi với mục tiêu và vận động chính của chúng.)

Holidays/Celebrations (Lễ hội)Its main purpose (Mục đích chính)Its activities (Hoạt động)

1. Thanksgiving (third Thursday in November)

Lễ tạ ơn

c. People celebrate the harvest.

Mọi người chúc mừng vụ mùa win lợi.

C. Family members get togerther. They prepare a large meal with roast turkey.

Các thành viên trong gia đình tụ tập lại. Họ chuẩn bị một bữa ăn thịnh biên soạn với con gà quay.

2. Valentine"s day (14th February)

Lễ tình nhân

a. People express their love khổng lồ each other.

Mọi người thể hiện tại thình yêu với nhau.

A. They give chocolates, flowers or gifts khổng lồ the people they love.

Họ khuyến mãi sô-cô-la, hoa hoặc quà cho những người mà bọn họ yêu.

3. Mid-Autumn Festival (15th day of the 8th lunar month)

Tết Trung thu

b. People celebrate the largest full moon in the year.

Mọi người chúc mừng mặt trăn tròn với to duy nhất trong năm.

Xem thêm: Yêu Chậm Lại Một Chút Để Biết Ta Cần Nhau Hơn, Lời Bài Hát Đừng Như Thói Quen

B. Children wear masks, parade in the street, have parties with special cakes and lots of fruits, etc.

Trẻ bé đeo khía cạnh nạ, diễu hành trên phố phố, phá cỗ với các cái bánh đặc biệt và rất nhiều hoa quả v.v

Task 3.Work in pairs.Ask & answer about the holidays above, using the dialogue in Task 1 as the model.(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về những ngày nghỉ trên, sử dụng cuộc hội thoại trong bài xích tập 1 như bài xích mẫu.)

Đoạn đối thoại 1:

A:What vày you know about Thanksgiving ?

B:People celebrate the harvest.

A:When is it exactly?

B:It"s on the third Thursday in November.

A:What bởi people bởi vì on that day?

B:Family members get together. They prepare a large meal with roast turkey.

A:Oh, that sounds really interesting.

Đoạn hội thoại 2:

A:What vì you know about Valentine’s Day ?

B:People express their love to each other.

A:When is it exactly?

B:It"s on the 14th February.

A:What bởi people bởi on that day?

B:They give chocolates, flowers or gifts to the people they love.

A:Oh, that sounds really interesting.

Đoạn đối thoại 3:

A:What vị you know about Mid-Autumn Festival?

B:People celebrate the largest full moon in the year và it"s a special day for children.

A:When is it exactly?

B:It"s on the 15thday of the 8thlunar month.

A:What vì chưng people vì on that day?

B:People eat mooncakes, fruit, drink tea and admire the full moon.

Xem thêm: Xem Phim Lớp Học Ưu Tú Tập 12 Full (2008), S A Lớp Học Ưu Tú Tập 12

A:What about the children?

B:Children have mooncakes and lots of fruit. Then they carry their beautiful glowing lanterns along the streets in their neighbourhood. Dragon dance is also a special activity on this day.